Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższa polityka prywatności ma na celu określenie zasad przetwarzania danych osobowych  pozyskanych za pośrednictwem i przy udziale strony www.bliskapozyczka.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Sfera Finansów S.A. z siedzibą przy ul. Buraczanej 6B, 52-311 Wrocław, KRS 0000434033, REGON 146309425, NIP 522-299-95-73, a ochrona tych danych odbywa się w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Dane, o których mowa są przechowywane przez Administratora danych osobowych na zabezpieczonych serwerach administratora
 3. Dane osobowe, zbierane za pośrednictwem www.bliskapozyczka.pl i gromadzone przez administratora, co oznacza, że będą przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych , z zachowaniem wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanych w dalszej części RODO.
 4. Słownik terminów, użytych w poniższej Polityce Prywatności:
 5. Dane Osobowe – wszystkie informacje, na podstawie których istnieje możliwość do  zidentyfikowania osoby fizycznej;
 6. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – przepis prawny, sporządzony w formie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dn. 2016 poz. 922 z 2018 roku poz. 138);
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. ADO – Administrator Danych Osobowych („Administrator”), będący osobą fizyczną lub prawną , ustalająca w sposób samodzielny lub wraz z innymi współadministratorami sposób i cel przetwarzania danych osobowych;
 9. Platforma finansowa – strona internetowa pod adresem www.bliskapozyczka.pl, za pośrednictwem której są świadczone usługi Administratora lub inne osoby, przez niego wskazane;
 10. Użytkownik – osoba przebywająca na platformie finansowej, z zamiarem skorzystania lub korzystającej z usług oferowanych przez Administratora, wraz z osobą składającą wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej lub kredytu bankowego poprzez stronę internetową Administratora lub inne osoby wskazane przez niego;
 11. Pożyczkodawca lub Bank – firma lub instytucja finansowa udzielająca pożyczek gotówkowych lub kredytów bankowych Użytkownikowi, do której przekazywane są dane użytkownika;
 12. Umowa pożyczki lub/i umowa o kredyt bankowy – wszelkie produkty finansowe oferowane przez Administratora lub przez podmioty z nim współpracujące w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów bankowych, kończące się zawarciem umowy pożyczki lub kredytu przez Użytkownika przy wykorzystaniu wniosku online umieszczonego na Platformie Finansowej
 13. Usługodawca – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi na rzecz innych podmiotów prawa;

§ 2

Prawa i obowiązki Administratora Danych Osobowych

 1. Administrator danych osobowych (ADO) swoich klientów (Użytkowników) będący jednocześnie Usługodawcą przetwarza dane Użytkowników, którzy w sposób dobrowolny podaje swoją dane osobowe celem złożenia oświadczenia chęci zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Dane osobowe, przetwarzane w początkowej fazie zapytań o pożyczkę lub kredyt  dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego ect, będące danymi niezbędnymi do weryfikacji zdolności kredytowej Użytkownika;
 2. Usługodawca, będący jednocześnie Administratorem jest upoważniony przez Użytkownika do przekazywania tych danych partnerom Usługodawcy, z którymi Administrator zawarł stosowne i odrębne umowy, celem realizacji ofert przedstawionych Użytkownikowi za pośrednictwem Centralnej Platformy Finansowej na stronie www.bliskapozyczka.pl
 3. Administrator, będący jednocześnie Usługodawcą oświadcza, że dane osobowe Użytkownika, będą przetwarzane:
  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
  1. zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności i  polityką cookie;
  1. w celu zawarcia i ukształtowania treści Umowy pomiędzy użytkownikiem i Usługodawcą, celem realizacji świadczonych usług drogą elektroniczną;
  1. w celu i zakresie wypełnienia uzasadnionych interesów prawnie usprawiedliwionych, z zachowaniem podczas przetwarzania praw i wolności osoby (Użytkownika) , której dane dotyczą;
  1. w celu i zakresie niezbędnym i zgodnym z wyrażona zgodą przez Użytkownika;
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki lub kredytu, w zakresie potwierdzenia tożsamości Użytkownika opłat, reklamacji oraz nadużyć, określonych podstawą prawną dotyczącą niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia, wykonania i realizacji Umowy, obowiązków prawnych i umownych ciążących na Platformie Finansowej, będącej podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu pożyczkodawcy lub kredytodawcy, wnikających m. in. z ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną
  1. celem komunikowania się i utrzymywania kontakty przez strony internetowe jak np. elektroniczny formularz kontaktowy, czat ect.; w którym podstawą prawną jest ustawa dot. świadczenia usług drogą elektroniczną,  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centralnej Platformy Finansowej poprzez komunikację z Użytkownikiem oraz dodatkowo uzyskanie zgód w sytuacjach wymaganych określonych w przepisami prawa telekomunikacyjnego;
  1. celem możliwości zastosowania marketingu bezpośredniego lub pośredniego produktów lub usług jak np. uzyskaniem od Użytkownika zgód na otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacyjnymi; gdzie podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Centralnej Platformy Finansowej oraz innych podmiotów współpracujących na podstawie odrębnych umów, poprzez prezentowanie ofert ich produktów i usług, oraz uzyskania dodatkowo zgód w zakresie elektronicznego i telefonicznego kanału komunikacji
  1. w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, związanymi z korzystaniem z Platformy Finansowej, gdzie celem ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, wynikających z umowy, mogą  być przetwarzane dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie Usługodawcy w szczególności imię i nazwisko, dane dotyczące usług, w przypadku roszczeń wynikających na tle sposoby, w jaki sposób Użytkownik korzysta z usług, jak również inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczeń, w tym rozmiaru poniesionej szkody (dochodzenie i obrona przed roszczeniami tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  1. celem gromadzenia danych geolokalizacyjnych, jak również gromadzenie informacji o linkach i odnośnikach , w które Użytkownik zdecyduje się „kliknąć”, oraz innych czynności podjętych przez Użytkownika na stronie bliskapozyczka.pl (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Platformy Finansowej dotyczących ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również związanych z poprawą funkcjonalności usług oferowanych przez Usługodawcę;
  1. celem prowadzenia badań: statystycznych, analitycznych i satysfakcji Użytkownika, gdzie podstawą prawną jest realizacja uzasadnionych interesów Usługodawcy, związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług Administratora
  1. tworzenia kopii zapasowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w przypadku awarii przywrócenia ciągłości działania
  1. realizacji obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa polskiego jak i unijnego, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, przepisów o rachunkowości jak i prawa podatkowego
 4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym czasie do dostępu do swoich danych poprzez ich sprostowanie, usunięcie bądź żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Usługodawca jest do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail : rodo@bliskapozyczka.pl
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z Użytkownikiem, oraz w sytuacji cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, bądź w sytuacji, gdy przepisy obowiązującego prawa polskiego lub/i unijnego zobowiązują Usługodawcę do ich przetwarzania.
 7. Usługodawca ma prawo, na żądanie udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym przepisami prawa (np. organy ścigania), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom, poza tymi, które są upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania tych danych w skutek cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na dotyczącego przetwarzania danych osobowych
 9. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane jedynie przez osoby lub podmioty upoważnione przez Usługodawcę na podstawie odpowiednich upoważnień lub/i zapisów w umowach.
 10. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, w poszanowaniu prawa do prywatności swoich Użytkowników, w trosce o bezpieczeństwo tych danych używa m. in. SSL ( bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji ), a dane osobowe podawane przez Użytkownika są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych
 11. Użytkownik, podczas rejestracji przekazuje Administratorowi w sposób dobrowolny i świadomy dane osobowe, celem ewentualnego zawarcia Umowy pożyczki lub kredytu lub korzystania z innych świadczeń usług za pośrednictwem Centralnej Platformy Finansowej. Usługodawca zastrzega sobie prawo, że brak podania określonych w formularzu danych osobowych w procesie rejestracji skutkować będzie brakiem rejestracji, a co za tym idzie brakiem możliwości zawarcia ewentualnych umów oraz skutkuje brakiem gromadzenia danych osobowych. Taki użytkownik traktowany będzie jak każda inna osoba przeglądająca stronę internetową Centralnej Platformy Finansowej, bez obowiązku przekazywania jakichkolwiek danych osobowych, żądanych w procesie rejestracji przez Usługodawcę.
 12. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych na temat promocji i produktach Usługodawcy lub/i jego Partnerów

§ 3

Odbiorca danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych ma prawo, na podstawie wypełnionego formularza, do przekazywania tych danych dostawcom usług współpracujących z Centralną Platformą Finansową, w zakresie wcześniejszych uzgodnień i na podstawie zawartych umów co do celu oraz sposobu przetwarzania danych osobowych, bądź też poprzez samodzielne określenie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty ściśle współpracujące z Administratorem na podstawie stosownych umów i wyłącznie na zlecenie Centralnej Platformy Finansowej, jak również przez innych dostawców, samodzielnie ustalających cele i sposoby wykorzystania powierzonych przez Użytkownika danych osobowych, jak np. dostawcy systemów marketingowych, dostawcy systemów do analizy ruchu w serwisie, dostawcy usług księgowych i inni.
 3. Administrator w ramach prowadzonej działalności współpracuje z dostawcami mającymi swoje siedziby na terenie Polski lub innym kraju Europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)
 4. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika na żądanie uprawnionym organom państwowym, takim jak Prokuratura, policja Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ect.

§ 4

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych ma prawo do przechowywania powierzonych przez Użytkownika danych osobowych w zależności od celu przetwarzania tych danych, w szczególności:
  1. w przypadku wykonywania Umów dotyczących pożyczek lub kredytów, w okresie ich obowiązywania i w czasie ich wykonywania, jak również w drodze dochodzenia roszczeń lub obroną przed nimi, oraz po zakończeniu jej wykonywania do czasu przedawnienia możliwości wniesienia roszczeń, związanych z Umową, jak wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Termin przedawnienia wskazany przez prawo wynosi w przypadku roszczeń o charakterze świadczeń okresowych bądź związanych z działalnością gospodarczą – 3 lata, a w przypadku pozostałych roszczeń – 10 lat.
  1. do 30 dni – z koniecznością utrzymania komunikacji za pośrednictwem platformy finansowej
  1. do czasu ich wyjaśnienia w sytuacji obsługi pism kierowanych do Administratora, związanych z obsługą wniosków, reklamacji, skarg oraz innych pism kierowanych przez Użytkowników.
  1. przez okres obowiązywania umowy lub w postaci zredagowanej, zanonimizowanej – w zakresie przeprowadzania badań statystycznych, badań satysfakcji i zadowolenia Użytkowników, działań analitycznych
  1. przez cały czas obowiązywania umowy jak i po jej zakończeniu, do czasu wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych, złożenia sprzeciwu w związku z prowadzeniem działań związanych z marketingiem bezpośrednim. W sytuacji odwołania zgody, Administrator ma prawo do przechowywania powierzonych przez Użytkownika danych osobowych w okresie odpowiadającemu okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Centralna Platforma Finansowa, jak również jakie mogą być podnoszone w stosunku do Administratora.
  1. przez okres 5 lat – w związku z realizacją wszelkich obowiązków prawnych, czyli do czasu ich wygaśnięcia ( jak np. dokumenty księgowe)

§ 5

Prawa użytkowników, których dane dotyczą

 1. Centralna Platforma Finansowa w ramach prowadzonych czynności gwarantuje realizację praw użytkowników, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, których dane dotyczą, zgodnie z RODO
 2. Użytkownik ma prawo do:
 3. wycofania zgody, zgodnie z art. 7 ust 3 RODO
 4. wycofania każdej zgody jakiej udzielił Centralnej Platformie Finansowej do przetwarzania danych osobowych, ze skutkiem wyrażenia woli cofnięcia zgody. Zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem nie ma wpływu na przetwarzanie tych danych przed cofnięciem zgodny na ich przetwarzanie.
 5. dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO
 6. uzyskania od Administratora potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, kiedy ma to miejsce, a jeśli tak, Użytkownik ma prawo do:
  1. uzyskania informacji, dotyczącej celu, kategorii, odbiorcach, planowanym okresie lub kryteriach określających prawo do przechowywania i przetwarzania danych osobowych
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  1. wniesienia skargi lub sprzeciwu do organów nadzorczych, zgodnie i na mocy przepisów RODO o profilowaniu, zabezpieczeniach, zautomatyzowaniu i źródle danych, oraz zabezpieczeniach jakie są stosowane w związku z przekazywaniem danych do krajów poza Unią Europejską
  1. uzyskania przez Użytkownika kopii swoich danych osobowych
 7. sprostowania swoich danych osobowych na postawie art. 16 RODO
 8. złożenia Administratorowi żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe lub niekompletne, poprzez przedłożenie stosownych oświadczeń
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia żądań dotyczących sprostowania / uzupełnienia danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail, na adres wskazany w § 2 punkt 5 niniejszej Polityki Prywatności
 10. Żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, w sytuacji:
  1. wygaśnięcia konieczności przechowywania danych osobowych
  1. wycofania zgód w zakresie, w jakim dane te były przetwarzane w oparciu o zgody
  1. wniesienia sprzeciwu co do wykorzystywania danych Użytkownika w celach marketingowych
  1. przetwarzania danych niezgodnie z prawem
  1. wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie polskim , unijnym lub państw członkowskich
 12. Centralna Platforma Finansowa ma prawo do zachowania pewnych danych osobowych, pomimo wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez użytkownika, na podstawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź wniesienia sprzeciwu, w zakresie niezbędnym do dalszego ich przetwarzania, jak m. in. przy dochodzeniu, ustalaniu, bądź obrony roszczeń, oraz wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.
 13.  Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, lecz konsekwencją takiego żądania do czasu jego rozpatrzenia wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z określonych usług, związanych z koniecznością przetwarzania tych danych. Administrator na podstawie takiego żądania nie będzie miał możliwości wysyłania komunikatów np. marketingowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Użytkownikowi w sytuacji:
  1. kwestionowania przez niego prawidłowości danych osobowych, co nakłada na Administratora obowiązek ograniczenia wykorzystywania tych danych na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności nie dłużej jednak niż na okres 7 dni.
  1. przetwarzania danych niezgodnie z prawem, lecz Użytkownik wniósł jedynie żądanie ograniczenia wykorzystywania danych osobowych
  1. braku konieczności dalszego ich przetwarzania, lecz dzięki żądaniu ich ograniczeniu, a nie usunięcia, ma możliwość ustalania, obrony i dochodzenia swoich roszczeń
 14. Na podstawie art. 20 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania przeniesienia jego danych do innego, wybranego przez niego samego innego administratora danych osobowych, przy czym, ma prawo wystąpić z żądaniem przeniesienia tych danych bezpośrednio przez aktualnego Administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 15. Administrator po otrzymaniu żądania określonego w art. 20 RODO ma obowiązek spełnienia takiego żądania, jak również odmowy jego spełnienia niezwłocznie w sytuacji na skomplikowany charakter żądania, lub w sytuacji dużej ilości żądań, nie później niż w terminie jednego miesiąca. Jeżeli z przyczyn niezależnych termin miesiąca nie będzie możliwy do spełnienia żądania, Administrator jest zobligowany do spełnienia takiego żądania w przeciągu kolejnych dwóch miesięcy, uprzednio informując Użytkownika w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamiarze przedłużenia tego terminu oraz przyczynach takiej sytuacji.
 16. Użytkownik ma prawo zgłaszać zapytania, wnioski, skargi do Administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych w dowolnym czasie, jak również składać żądania w kwestii przekazania kopii klauzul umownych.
 17. Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w dowolnym czasie co do przetwarzania jego danych osobowych , w tym poprzez profilowanie, oraz wnieść rezygnację z otrzymywania komunikatów marketingowych usług oferowanych przez Administratora lub od partnerów Centralnej Platformy Finansowej z nią współpracujących.
 18. W sytuacji uznania przez Administratora żądania sprzeciwu Użytkownika, usunie on dane Użytkownika w zakresie wniesionego sprzeciwu bądź żądania
 19. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w kwestii naruszenia praw co do ochrony danych osobowych i innych praw przysługujących Użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów RODO

§ 6

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Centralna Platforma Finansowa zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności w dowolnym czasie, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wszystkie aktualizacje i zmiany w polityce prywatności będą publikowane na stronie Centralnej Platformy Finansowej, ogólnie dostępne dla użytkowników, jak i osób odwiedzających stronę internetową bliskapozyczka.pl.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres rodo@bliskapozyczka.pl
 4. Data ostatniej modyfikacji: 05-2019